FAQ

Než začnete přípravovat projektový záměr do výzvy nositele ITI na TECHNOLOGIE pro ITI ostravské aglomerace, zkuste si nejprve projít a odpovědět na následující otázky:

1. Velikost a historie podniku: je Vaše firma malým a středním podnikem s minimálně 3letou účetní historií?

2. Místo realizace: Zvažujete projekt realizovat v jedné ze 124 obcí ostravské aglomerace?

3. Zaměření podle podporovaných oborů: spadá výroba, pro kterou pořizujete technologii, pod CZ-NACE 20-30 či 32.5?

     20 Výroba chemických látek a chemických přípravků

     21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků

     22 Výroba pryžových a plastových výrobků

     23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků

     24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; Slévárenství

     25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení

     26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení

     27 Výroba elektrických zařízení

     28 Výroba strojů a zařízení j.n.

     29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů

     30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení

     32.5 Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb

4. Přispěje projekt ke zvýšení tržeb podniku o 10 % (do konce prvního roku udržitelnosti a udržení do konce 5. roku udržitelnosti)?

5. Přispěje projekt ke zvýšení pracovních míst v podniku (minimální počet vytvořených nových pracovních míst je odstupňován podle velikosti firmy - do 10 zaměstnanců vytvoření minimálně 1 nového pracovního místa, ve firmě od 10 zaměstnanců včetně do 25 zaměstnanců vytvoření minimálně 2 pracovních míst a od 25 zaměstnanců včetně vytvoření minimálně 3 pracovních míst)?

Doplňující otázka 6. Má projekt šanci uspět ve věcném hodnocení při minimální bodové hranici 88 bodů? (tip: zkuste si obodovat svůj projekt dle hodnoticích kritérií z vyhlášené výzvy ŘO Technologie - ITI (Ostrava) I. výzva (soubor Příloha č. 2 Model hodnocení a kritéria pro hodnocení)

 

Pokud jste na výše uvedené otázky odpověděli ANO, pak přeskočte na odstavec Jak to všechno funguje (viz níže) nebo si nejprve přečtěte, jak projektový záměr vylepšit.

1) V rámci kritéria Řídicího výboru ITI č. 7 Projektový záměr má pozitivní dopad (přínosy) na vymezené území budou zohledněny následující přínosy projektových záměrů:

  1. Míra spolupráce (s VŠ a vědecko-výzkumnými institucemi, se základními a středními školami, s orgány místní a regionální samosprávy, zapojení do odborných praxí učňů atd.)
  2. Zaměstnávání cílových skupin (znevýhodněné cílové skupiny na trhu práce, zaměstnanci firem postižených restrukturalizací, vysoce kvalifikovaní odborníci)
  3. Dopad na životní prostředí (snížení materiálové náročnosti, zvýšení recyklace, snížení spotřeby energie (na jednotku), zvýšení obnovitelných zdrojů energie)

Dále bude uplatněno doplňkové kritérium, vztažené na soubor projektových záměrů: Rozmanitost /diverzita projektových záměrů dle podporovaných CZ-NACE a dle místa realizace.

 

2) Bodově zvýhodněny (+5 bodů) budou projekty v obcích, které leží ve znevýhodněných okresech s nadprůměrnou nezaměstnaností.

Výčet znevýhodněných okresů je v textu výzvy Řídicího orgánu OPPIK (v příloze Vymezení znevýhodněných regionů) - jedná se o obce v okrese Karviná, Opava a Ostrava.

 

Jak to všechno funguje? Kde co mám odevzdat a jak to má vypadat?

Výzva Řídicího orgánu (ŘO) TECHNOLOGIE pro projekty ITI ostravské aglomerace byla vyhlášena 31. srpna 2017.

Na výzvu ŘO navázala výzva nositele ITI č. 11 na předkládání projektových záměrů, která byla vyhlášena od 13. září. Předkladatelé konzultovat své projektové záměry. Předkladatelé následně zfinalizují a předloží svůj projektový záměr do výzvy nositele ITI. Datum ukončení příjmu projektových záměrů je stanoven do 12. října 2017. V průběhu října a listopadu 2017 budou projektové záměry posouzeny manažerem ITI a projednány na Poradní skupině Podnikavější region.

Na přelomu listopadu 2017 / prosince 2017 Řídicí výbor ITI vydá Vyjádření o ne/souladu projektových záměrů se Strategií ITI ostravské aglomerace.

Žadatelé po obdržení Vyjádření ŘV ITI vloží toto Vyjádření do příloh žádosti o podporu (vyplňované v monitorovacím systému ISKP14+) a zfinalizují žádost o podporu a předloží do výzvy Řídicího orgánu OPPIK "Technologie (ITI Ostrava) I. výzva".

 

 

 

 

proces vyzvy

 

Starší otázky:

Může do programu TECHNOLOGIE ve výzvě Nositele ITI ostravské aglomerace žádat i střední podnik?

Ano, budou podporovány malé i střední podniky, s minimálně 3letou účetní historií.

Může do programu TECHNOLOGIE ve výzvě Nositele ITI ostravské aglomerace žádat i začínající podnik?

O této možnosti Nositel ITI jedná s Ministerstvem průmyslu a obchodu, výzva Nositele ITI by mohla být vyhlášena nejdříve v roce 2018.

V projektovém záměru nejsou uvedeny mimoškolní aktivity. Škola má v plánu je ralizovat. Budou uvedeny v rámci žádosti o podporu. Budou mimoškolní aktivity v tomto případě hodnoceny v rámci věcného hodnocení?

Pokud budou mimoškolní aktivity uvedeny a popsány v žádosti o podporu, budou v rámci věcných kritérií hodnoceny. Mezi projektovým záměrem a žádostí o podporu dochází k upřesnění, které nemá vliv na klíčové, podporované aktivity projektu.

V projektovém záměru je uvedeno datum zahájení a datum ukončení realizace projektu, včetně fyzické realizace. V popisu projektu v projektovém záměru jsme uvedli i harmonogram výběrových řízení. V průběhu zpracování žádosti o podporu dochází k upřesnění a posunům termínů výběrových řízení, zahájení fyzické realizace apod. Lze v žádosti o podporu uvádět reálný a upravený hramongram projektu?

V žádosti o podporu doporučeujeme uvádět reálný harmonogram projektu. Ve Vyjádření Řídicího výboru ITI je uveden předpokládaný termín zahájení a ukončení realizace projektu. Vždy však musí být dodržen nejzazší termín uvedený ve výzvě Nositele, resp. ZS ITI - Datum ukončení realizace projektu.

V projektovém záměru byly uvedeny klíčové, podporované aktivity projektu (předmět a počet odborných učeben, že se jedná o rekonstrukci a jak bude zajištěna bezbariérovost). V rámci žádosti o podporu dochází k upřesnění veškerých projektových aktivit včetně např. BOZP, TDI, autorského dozoru atd. Jak bude na takovéto upřesnění nahlíženo?

Popis projektu v projektovém záměru se kontroluje vůči popisu projektu v žádosti o podporu. Nelze měnit klíčové, podporované aktivity projektu, a tedy předmět/obsah projektu. Pokud v projektovém záměru nebyla uvedena klíčová aktivita - např. zajištění bezbariérovosti školy nebo zajištění vnitřní konektivity - nelze tuto aktivitu zahrnout do žádosti o podporu a naopak. Pokud dochází k upřesnění, které nemá vliv na klíčové, podporované aktivity a předmět projektu, lze toto upřesnění akceptovat. Pokud tedy nebyl v rámci projektového zájměru uveden např. koordinátor BOZP. ale předmětem projektu jsou stavební práce, lze toto upřesnění akceptovat.

V rámci osnovy Studie proveditelnosti je podkapitola, ve které se popisuje spolupráce se školami, avšak v rámci ITI ostravské aglomerace toto není hodnoticím kritériem. Dotaz zní, zda je nutné uzavírat spolupráci se školami, jako tomu bylo u výzvy č. 46?

Dle podmínek výzvy ZS ITI ostravské aglomerace není v rámci věcného hodnocení SC 2.4 bodována spolupráce škol. Není tedy potřeba uzavřené smlouvy dokládat. Formát Studie proveditelnosti je obecný pro všechny aglomerace v rámci ČR. V rámci ITI ostravské aglomerace toto ustanovení tedy není relevantní.

V rámci příloh je uvedena příloha Čestné prohlášení žadatele o souladu předkládané žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI. Jakou přílohu máme dokládat?

V rámci příloh žádosti o podporu doložte pouze přílohu z 3./4. výzvy ZS ITI ostravské aglomerace, která je dostupná na těchto webových stránkách v sekci "Aktuální výzvy ZS ITI" přímo na stránce konkrétní výzvy.

Jak napočítat indikátor Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení?

Výklad indikátorů je uveden v příloze č. 3 Specifických pravidel. Vždy ve Studii proveditelnosti prosím uveďte postup výpočtu tohoto indikátoru. Chtěli bchom upozornit, že pokud bude napočtena kapacita podle rejstříku škol a školských zařízení, vždy se musí jednat o zajištění bezbariérovosti celé školy nebo vnitřní konektivity celé školy dle podmínek přílohy č. 8 Specifických pravidel. Indikátor lze stanovit maximálně do kapacity podle rejstříku škol a školských zařízení.

Jakým způsobem bude vypočtena výše dotace u kritérií věcného hodnocení zaměřených na optimální nákladovost, pokud je v projektu zapojeno více vzdělávacích zařízení?

Požadovaná výše dotace bude vypočtena jako průměr za projekt, tj. celková výše požadované dotace / počet zařízení (blíže viz výzva č. 3 nebo 4 ZS ITI ostravské aglomerace, část Další specifika výzvy).

Jak bude hodnoceno kritérium na mimoškolní aktivity, pokud je v projektu zapojeno více vzdělávacích zařízení?

Body budou uděleny v případě, že minimálně o 50 % podpořených zařízení budou výstupy projektu sloužit k mimoškolním zájmovým aktivitám (blíže viz výzva č. 3 nebo 4 ZS ITI ostravské aglomerace, část Další specifika výzvy).

Otázky a odpovědi k výzvě nositele do programu TECHNOLOGIE

 

Kdy bude vyhlášena výzva Nositele ITI na program NEMOVITOSTI?

Program NEMOVITOSTI pro ITI ostravské aglomerace nebude řešen klasickou dotační formou, ale jako tzv. revolvingový (návratný) fond. Na jeho přípravě se pracuje, první žádosti o zvýhodněný úvěr budete moci podat nejdříve během roku 2018.

 

Na základě výzvy Řídicího orgánu IROP vyhlašuje Nositel ITI výzvu k zapojení potenciálních žadatelů do pracovních skupin řídícího výboru ITI, tzn. žadatelé v první fázi na základě této výzvy předkládají k posouzení pouze projektový záměr. Na výzvu Nositele ITI navazuje výzva zprostředkujícího subjektu (ZS) ITI. Výzva ZS ITI je vyhlášena současně s výzvou Nositele ITI nebo následuje po ní. Vždy se však jedná o dvě oddělené výzvy. Žadatelé nejdříve předkládají na jednání pracovní skupiny projektové záměry v rozsahu stanoveném ve výzvě Nositele ITI, na ZS ITI se předkládá kompletní projektová žádost.

Pracovní skupina projedná předložené projektové záměry a může navrhnout jejich úpravu, aby lépe odpovídaly požadavkům výzvy. Po projednání pracovní skupinou jsou všechny projektové záměry předány řídícímu výboru ITI, který pro každý projektový záměr vydá vyjádření o jeho souladu/nesouladu s integrovanou strategií.

Po projednání řídícím výborem ITI zpracuje žadatel žádost o podporu v IS KP14+. Vyjádření řídícího výboru je její povinnou přílohou.

Žádost o podporu hodnotí nejdříve ZS ITI, který provádí kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti a případně i věcné hodnocení. Kritéria pro kontrolu formálních náležitostí jsou shodná s kritérii pro individuální projekty. Obecná a specifická kritéria přijatelnosti a kritéria věcného hodnocení navrhuje ZS ITI.

U projektů, které ZS ITI doporučí k financování, provedou v případě IROP pracovníci z Centra pro regionální rozvoj (CRR) závěrečné ověření způsobilosti projektu, analýzu rizik a  Ex-ante kontrolu.

Projekty, které úspěšně prošly všemi fázemi hodnocení a kontrol, schvaluje vedení Řídicího orgánu IROP. Pro projekty, které vedení ŘO IROP schválí, je vydán právní akt o poskytnutí/převodu podpory.

Nemůže. Skladba specifických cílů OP a výše jejich alokace do Integrovaného nástroje ITI jsou zcela závislé výsledku vyjednávání s řídícími orgány a podporované aktivity musí být v souladu s podmínkami nastavenými v operačních programech a v příslušných výzvách. Za přípravu a realizaci integrovaného nástroje ITI jsou města odpovědná jen částečně - na Ostravsku bude probíhat podpora přípravy projektů, koordinace partnerů, předvýběr a doporučení projektových záměrů. Harmonogram výzev na předkládání integrovaných projektů, kontrola projektů a jejich finální schvalování projektů je v režii řídících orgánů.

- to, že je nějaké téma prioritní ve Strategii ITI ostravské aglomerace, není podmínkou pro to, aby bylo financované výhradně přes integrovaný nástroj ITI

- pokud nebude Váš projektový záměr financovatelný z operačních programů, jistě nebude financovatelný ani přes integrovaný nástroj ITI

Není. Rozdíl mezi integrovanou strategií ITI a integrovaným nástrojem se dá připodobnit rozdílu mezi Strategií kraje či města a víceletým akčním plánem, který je svázán s konkrétním balíkem investic.

Strategie ITI Ostravsko reprezentuje shodu měst a partnerů v území na společném směru a prioritách, na které bychom měli v příštích letech zaměřit investice z EU fondů, a navrhuje opatření, která k těmto cílům povedou.

Integrovaný nástroj ITI Ostravsko je investiční plán na jednotlivé roky, připravený nositelem ITI (Statutárním městem Ostrava) ve spolupráci s partnery a schválený řídícími orgány operačních programů, a to v předem určených specifických cílech operačních programů. Výčet specifických cílů operačních programů (v minulých obdobích nazývané jako „oblasti podpory“ nebo „opatření“), které lze čerpat z integrovaného nástroje ITI, je uveden v Národním dokumentu k územní dimenzi (NDÚD). Jinými slovy – integrovaný nástroj ITI lze financovat jen z těch zdrojů, které řídící orgány OP označí jako vhodné pro implementaci přes nástroj ITI.

Žadatel o dotaci předkládá svůj projektový záměr do výzvy na předkládání integrovaných projektů, kterou vyhlašuje Nositel ITI. V případě, že projektový záměr splní požadovaná kritéria vydává Řídící výbor ITI potvrzení o souladu projektového záměru se Strategií ITI. Následně předkládá žadatel dopracovanou žádost o dotaci ke kontrole a hodnocení na zprostředkující subjekt ITI nebo řídící orgán. V případě úspěchů žadatel následně získává Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

(podrobnější popis implementačního procesu ITI naleznete v sekci Řídící struktura a na tomto diagramu)

Projekty předložené do výzvy pro integrované nástroje, narozdíl od projektů do individuální výzvy, ve výzvě souteží jen s projekty v rámci ostravské aglomerace, což významně zvyšuje šanci úspěchu. Všechny předkládané integrované projekty budou podrobně konzultovány s manažery ITI. Individuální regionální konzultace výrazně přispějí k úspěšnosti předložených žádostí. ITI jako integrovaný nástroj umožní realizovat větší projekty složené z více akcí, jejichž realizace by závisela na úspěčnosti všech akcí v rámci různých výzev různých operačních programů.

Finanční nástroj ITI vyhlásil první výzvy v lednu 2017. Bližší informace naleznete v sekci "Aktuální výzvy Nositele ITI" a "Aktuální výzvy ZS ITI".

msk.jpg

Aktuality

Tento web využívá k optimalizaci služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v prohlížení stránek s použitím cookies souhlasíte. Více informací zde