Prezentace a FAQ ze semináře 29.11.2017

Dne 29.11.2017 proběhl v prostorách Magistrátu města Ostrava v rámci jednání Poradní skupiny Podnikavější region seminář pro předkladatele projektových záměrů do výzvy nositele ITI ostravské aglomerace č. 11 TECHNOLOGIE.

K dispozici je prezentace nositele ITI k vyhodnocení výzvy nositele ITI č. 11 a odpovědi na položené otázky ze strany předkladatelů:

FAQ -Otázky a odpovědi ze semináře 29.11.2017

1) Otázky, týkající se výzvy nositele ITI č. 11 Technologie a hodnocených projektových záměrů

„Mohou projektové záměry poté, co budou Řídicím výborem ITI vyzvány k dopracování, hned podat žádost o podporu v systému ISKP14+?“

„Mohou, ale nesplní požadavek na přiložení povinné přílohy Vyjádření ŘV ITI k žádosti o podporu a budou z důvodu formálních náležitostí vyřazeny. Tento postup nemůžeme žadateli doporučit. Je nutné, aby dopracovaný projektový záměr byl projednán Poradní skupinou a Řídicí výbor ITI následně k němu vydá Vyjádření ŘV ITI o ne/souladu s ITI.“

„Musí být předložený projektový záměr totožný s žádostí o podporu předkládanou do ISKP?“

„Aktivity, min. počet nově vytvořených pracovních pozic a finanční rozpočet uvedený v předloženém a schváleném PZ, který je přílohou Vyjádření ŘV ITI, musí souhlasit s údaji, obsaženými v žádosti o podporu. Pokud dojde ke změnám v projektu, které zvýší celkové způsobilé výdaje nebo podporu, či změní aktivity projektu nebo sníží nově vytvořená pracovní místa, musí žadatel elektronicky (e-mailem) zaslat na nositele ITI žádost o změnu  projektového záměru.“

„Může se stát, že i přestože dostanu Vyjádření ŘV ITI se souladem, že nedostanu podporu z EU?“

„Ano může se to stát. Je nutné včas předložit žádost o podporu se všemi povinnými přílohami a projít kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí. A ve věcném hodnocení musí projekt získat minimálně 88 ze 100 bodů.“

 

2) Otázky, týkající se výzvy ŘO OPPIK č. 1 TECHNOLOGIE pro ostravskou aglomeraci a předkládání žádosti o dotaci

„Kdy bude znám výsledek hodnocení žádostí o dotaci? Bude výsledek znám až v září 2018?“

„NE, výzva ŘO OPPIK č. 1_17_139 Technologie pro ITI ostravské aglomerace je průběžná. Výsledek hodnocení u jednotlivých předložených žádostí bude znám průběžně v pořadí, v jakém budou žádosti o dotaci předkládány. Předpokladem ale je, že tyto žádosti o dotaci nebudou vráceny k nápravě chyb a dosáhnou minimální bodové hodnocení 88 bodů.“

„Hraje při předkládání žádostí o podporu do ISKP14+ roli čas?“

„Ano, do jisté míry hraje. Podle současných pravidel mohou žádost o podporu podávat i žadatelé, kteří jako povinnou přílohu obdrží Vyjádření Řídicího výboru ITI (dále jen ŘV ITI) s nesouladem (z důvodu překročení alokace). V případě tedy, že projektové záměry (dále jen PZ), které budou vyzvány k dopracování, své projektové záměry úspěšně dopracují, získají při následujícím jednání ŘV ITI (cca březen 2018) Vyjádření o souladu/ nesoulad (z důvodu překročení alokace) se Strategií ITI a podají žádost o dotaci ještě dříve než žadatel, který obdržel Soulad se Strategií ITI již při po jednání ŘV ITI v prosinci 2017, ale dosud nepředložil žádost o dotaci, mohou být i dříve vyhodnoceny (a na opozdilce nemusí vyjít alokace výzvy).“

„Co se stane, když hranici 88 bodů nenaplní tolik předložených projektů, že se nevyčerpá celá alokace výzvy nositele ITI, tzn. 220 mil. Kč?“

„Cílem nositele ITI je vyčerpání přidělených finančních prostředků. Je tedy možné, že pokud zůstanou nevyčerpané finanční prostředky z výzvy ŘO OPPIK č. 1 Technologie pro ostravskou aglomeraci, bude zopakována výzva ŘO i výzva nositele ITI ve stejných parametrech, nebo s upravenými podmínkami výzvy, nebo budou finanční prostředky převedeny na jiné aktivity (Technologie pro začínající podniky s historií do dvou let, program Poradenství, mimo specifický cíl 2.1 OPPIK apod.).“

„Proč je nastavená minimální bodová hranice hodnocení žádostí o podporu na 88 bodech?“

„Tato minimální bodová hranice pro schválení projektu je stanovena Řídicím orgánem OPPIK v návaznosti na výsledek věcného hodnocení projektů v III. výzvě OP PIK „Technologie“ (č. výzvy dle MS2014+: 01_15_038).“

 

Původní FAQ pro přípravu projektových záměrů:

Než začnete přípravovat projektový záměr do výzvy nositele ITI na TECHNOLOGIE pro ITI ostravské aglomerace, zkuste si nejprve projít a odpovědět na následující otázky:

1. Velikost a historie podniku: je Vaše firma malým a středním podnikem s minimálně 3letou účetní historií?

2. Místo realizace: Zvažujete projekt realizovat v jedné ze 124 obcí ostravské aglomerace?

3. Zaměření podle podporovaných oborů: spadá výroba, pro kterou pořizujete technologii, pod CZ-NACE 20-30 či 32.5?

     20 Výroba chemických látek a chemických přípravků

     21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků

     22 Výroba pryžových a plastových výrobků

     23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků

     24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; Slévárenství

     25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení

     26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení

     27 Výroba elektrických zařízení

     28 Výroba strojů a zařízení j.n.

     29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů

     30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení

     32.5 Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb

4. Přispěje projekt ke zvýšení tržeb podniku o 10 % (do konce prvního roku udržitelnosti a udržení do konce 5. roku udržitelnosti)?

5. Přispěje projekt ke zvýšení pracovních míst v podniku (minimální počet vytvořených nových pracovních míst je odstupňován podle velikosti firmy - do 10 zaměstnanců vytvoření minimálně 1 nového pracovního místa, ve firmě od 10 zaměstnanců včetně do 25 zaměstnanců vytvoření minimálně 2 pracovních míst a od 25 zaměstnanců včetně vytvoření minimálně 3 pracovních míst)?

Doplňující otázka 6. Má projekt šanci uspět ve věcném hodnocení při minimální bodové hranici 88 bodů? (tip: zkuste si obodovat svůj projekt dle hodnoticích kritérií z vyhlášené výzvy ŘO Technologie - ITI (Ostrava) I. výzva (soubor Příloha č. 2 Model hodnocení a kritéria pro hodnocení)

 

Pokud jste na výše uvedené otázky odpověděli ANO, pak přeskočte na odstavec Jak to všechno funguje (viz níže) nebo si nejprve přečtěte, jak projektový záměr vylepšit.

1) V rámci kritéria Řídicího výboru ITI č. 7 Projektový záměr má pozitivní dopad (přínosy) na vymezené území budou zohledněny následující přínosy projektových záměrů:

  1. Míra spolupráce (s VŠ a vědecko-výzkumnými institucemi, se základními a středními školami, s orgány místní a regionální samosprávy, zapojení do odborných praxí učňů atd.)
  2. Zaměstnávání cílových skupin (znevýhodněné cílové skupiny na trhu práce, zaměstnanci firem postižených restrukturalizací, vysoce kvalifikovaní odborníci)
  3. Dopad na životní prostředí (snížení materiálové náročnosti, zvýšení recyklace, snížení spotřeby energie (na jednotku), zvýšení obnovitelných zdrojů energie)

Dále bude uplatněno doplňkové kritérium, vztažené na soubor projektových záměrů: Rozmanitost /diverzita projektových záměrů dle podporovaných CZ-NACE a dle místa realizace.

 

2) Bodově zvýhodněny (+5 bodů) budou projekty v obcích, které leží ve znevýhodněných okresech s nadprůměrnou nezaměstnaností.

Výčet znevýhodněných okresů je v textu výzvy Řídicího orgánu OPPIK (v příloze Vymezení znevýhodněných regionů) - jedná se o obce v okrese Karviná, Opava a Ostrava.

 

Jak to všechno funguje? Kde co mám odevzdat a jak to má vypadat?

Výzva Řídicího orgánu (ŘO) TECHNOLOGIE pro projekty ITI ostravské aglomerace byla vyhlášena 31. srpna 2017.

Na výzvu ŘO navázala výzva nositele ITI č. 11 na předkládání projektových záměrů, která byla vyhlášena od 13. září. Předkladatelé konzultovat své projektové záměry. Předkladatelé následně zfinalizují a předloží svůj projektový záměr do výzvy nositele ITI. Datum ukončení příjmu projektových záměrů je stanoven do 12. října 2017. V průběhu října a listopadu 2017 budou projektové záměry posouzeny manažerem ITI a projednány na Poradní skupině Podnikavější region.

Dne 14. prosince 2017 Řídicí výbor ITI rozhodne a následně vydá Vyjádření o ne/souladu projektových záměrů se Strategií ITI ostravské aglomerace.

Žadatelé po obdržení Vyjádření ŘV ITI vloží toto Vyjádření do příloh žádosti o podporu (vyplňované v monitorovacím systému ISKP14+) a zfinalizují žádost o podporu a předloží do výzvy Řídicího orgánu OPPIK "Technologie (ITI Ostrava) I. výzva".

 

 

 

 

proces vyzvy

 

Starší otázky:

Může do programu TECHNOLOGIE ve výzvě Nositele ITI ostravské aglomerace žádat i střední podnik?

Ano, budou podporovány malé i střední podniky, s minimálně 3letou účetní historií.

Může do programu TECHNOLOGIE ve výzvě Nositele ITI ostravské aglomerace žádat i začínající podnik?

O této možnosti Nositel ITI jedná s Ministerstvem průmyslu a obchodu, výzva Nositele ITI by mohla být vyhlášena nejdříve v roce 2018.

FM.jpg

Aktuality

Tento web využívá k optimalizaci služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v prohlížení stránek s použitím cookies souhlasíte. Více informací zde