Strategický cíl ITI 3: Zlepšit kvalitu prostředí a podpořit udržitelný rozvoj (PROSTŘEDÍ)

Vystrizek4

Specifický cíl ITI 3.1: Podpořit rozvoj udržitelné mobility (IROP, OP D)

ikony iti udrzitelna dopravaOpatření ITI 3.1.1: Výstavba a modernizace infrastruktury pro rozvoj udržitelné mobility
Opatření ITI 3.1.2: Výstavba a modernizace drážní infrastruktury městské a příměstské dopravy
Opatření ITI 3.1.3: Rozvoj inteligentních dopravních systémů

Veřejná doprava v aglomeraci má stále pro řadu obyvatel nízkou atraktivitu (což dokazuje i podprůměrný počet obyvatel využívajících městskou hromadnou dopravu a veřejnou autobusovou dopravu v celorepublikovém srovnání). Dlouhodobě klesající počet cestujících využívajících veřejnou dopravou pak znamená nárůst využívání individuální dopravy, což mj. negativně přispívá ke znečištění ovzduší a hlukem v aglomeraci. Z analýz také vyplynulo, že ve velkých městech je nedostatečná preference MHD, cyklo a pěší dopravy, což vytváří tlak na dopravní infrastrukturu a parkovací místa. Kromě modernizace veřejné dopravy a doprovodné infrastruktury je v tomto specifickém cíli ITI prostor pro využití "chytrých“ řešení a nejmodernějších technologií v dopravě, které pomohou snížit podíl individuální dopravy a zvýhodní dopravu veřejnou nebo jiné alternativní formy dopravy a jejich vzájemné doplňování.

 

Specifický cíl ITI 3.2: Snížit znečištění ovzduší (OP ŽP)

ikony iti ovzdusiOpatření ITI 3.2.1: Náhrada stávajících stacionárních spalovacích zdrojů v domácnostech
Opatření ITI 3.2.2: Náhrada a rekonstrukce stacionárních zdrojů znečištění a modernizace jejich technologií
Opatření ITI 3.2.3: Výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší

Ostravská aglomerace je jedním z nejvíce postižených regionů v oblasti kvality ovzduší v Evropě, jejímiž původci jsou emise z průmyslových provozů, doprava, lokální topeniště a přeshraniční přenos znečištění z Polska. Vysoká míra znečištění vyplývá z velké územní koncentrace průmyslu, obyvatelstva a související infrastruktury. I když se od devadesátých let situace postupně výrazně zlepšuje, celé území ostravské aglomerace spadá do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, kde pravidelně dochází k překračování imisních limitů pro ochranu zdraví obyvatel. V průběhu posledních let klesá podíl průmyslových zdrojů na znečištění ovzduší, spolu s tím se naopak zvyšuje podíl individuálního vytápění domácností a také podíl dopravy.

 

Specifický cíl ITI 3.3: Zvýšit energetickou účinnost (OP ŽP, IROP, OP PIK)

ikony iti energeticka ucinnostOpatření ITI 3.3.1: Snížení energetické náročnosti veřejných budov
Opatření ITI 3.3.2: Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení
Opatření ITI 3.3.3: Efektivnější nakládání s energiemi v podnikatelském sektoru

 V regionu existuje vysoký potenciál úspor energií v energetice (a v odpadovém hospodářství) - energetická náročnost ekonomiky ČR (a regionu) je stále jedna z největších v EU. V primárních zdrojích energie je v aglomeraci z důvodu průmyslové orientace regionu vysoký podíl pevných paliv, což zvyšuje emisní náročnost tvorby HDP. Širšímu zavedení výroby z obnovitelných zdrojů energií pak často brání vyšší nákladovost prvotní investice, která je stále vyšší než náklady na konvenční zdroje.

 

Specifický cíl ITI 3.4: Zefektivnit nakládání s odpady (OP ŽP)

ikony iti odpadyOpatření ITI 3.4.1: Předcházení vzniku komunálních a průmyslových odpadů
Opatření ITI 3.4.2: Výstavba a modernizace zařízení pro energetické a materiálové využití odpadů
Opatření ITI 3.4.3: Rekultivace starých skládek

Moravskoslezský kraj dlouhodobě zaujímá nejvyšší podíl v produkci komunálních a průmyslových odpadů v rámci celé ČR a množství vyprodukovaného komunálního a bioodpadu každoročně roste. I přes relativní nárůst stále přetrvává nízký podíl energeticky a materiálově využitého odpadu a vysoká míra skládkování, navíc řada nepovolených a starých nerekultivovaných skládek představuje riziko pro životní prostředí měst a obcí. Při pokračování nárůstu významu energetického a materiálového využívání odpadů, je výraznou výhodou tohoto způsobu výroby alternativních zdrojů energie (kromě úlevy skládkám) také úspora spalování fosilních paliv, což má pozitivní vliv na kvalitu ovzduší v aglomeraci.

 

Specifický cíl ITI 3.5: Revitalizovat zeleň v sídlech (OP ŽP)

ikony iti zelenOpatření ITI 3.5.1: Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

Revitalizace městské zeleně je jedna z mála možností ve stávajících operačních programech, jak zkvalitnit veřejný prostor ve městech a zároveň tím podpořit udržitelný rozvoj v území a zkvalitnit životní prostředí. Jako jedna ze slabých stránek městského a životního prostředí v aglomeraci byl definován omezený pokrok revitalizace zanedbaného městského prostředí a významná rozloha stále zanedbaných území (průmyslových i neprůmyslových). Při absenci podpory revitalizace brownfieldů z operačních programů (bez nutnosti následného využití pro podnikatelské účely) je příležitostí tohoto specifického cíle ITI zhodnocení a posílení městské zeleně a vodních ploch pro rekreační a ekologickou funkci.

msk.jpg

Aktuality

Tento web využívá k optimalizaci služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v prohlížení stránek s použitím cookies souhlasíte. Více informací zde