Řídící výbor ITI

Řídící výbor integrované teritoriální investice (ŘV ITI) je zřízen na základě principu partnerství mezi subjekty, působícími na území metropolitní oblasti a je pověřen zajištěním řádného průběhu naplňování Strategie ITI a investičního nástroje ITI.

Klíčovou rolí ŘV ITI je schvalování souladu předložených integrovaných projektových záměrů se Strategií ITI, a tím rozhodování o projektech, které budou financovány v rámci nástroje ITI. ŘV ITI rovněž projednává a schvaluje změny Strategie ITI a další úkoly související s realizací strategie a investičního nástroje ITI.

Složení Řídícího výboru je vytvořeno na základě Strategie ITI a v souladu s principy partnerství v následujícím zastoupení:

Člen Řídícího výboru ITI Počet členů s hlasovacím právem
Zástupci statutárních měst 5
Zástupce kraje 1
Zástupce středně velkých měst 1
Zástupce malých měst a obcí z aglomerace 1
Zástupce velkých zaměstnavatelů 2
Zástupce trhu práce 1
Zástupce akademického sektoru 3
Celkový počet členů

14

Zasedání Řídícího výboru ITI se také účastní stálí hosté bez hlasovacího práva.

Jmenný seznam členů ŘV

Na 1. jednání ŘV ITI bylo schváleno vymezení území ITI a Statut a Jednací řád ŘV ITI.

Na 2. jednání ŘV ITI byla schválena Strategie ITI a Statut a Jednací řád poradních skupin ITI/RSK.

Na 3. jednání ŘV ITI byla schválena finální podoba Strategie ITI po hodnocení řídicími orgány dotčených operačních programů a změna Jednacího řádu ŘV ITI.

Zápisy z jednání:

 

Implementační struktura realizace ITI

implementacni diagram ITI

Nositelem integrované strategie pro ITI ostravské aglomerace (dále jen Nositel ITI) je statutární město Ostrava. Nositel ITI vykonává všechny činnosti týkající se Strategie ITI a jejího naplňování (realizace investičního nástroje, vyhlašování výzev, komunikace s žadateli, evaluace strategie, komunikace s řídicími orgány, apod.).

Pro realizaci integrované strategie je ustaven Řídící výbor ITI. Složení Řídícího výboru je vytvořeno na základě Strategie ITI (v souladu se závěry analýzy stakeholderů) a v souladu s principy partnerství (zástupci veřejné, podnikatelské i akademické sféry). Je to nezávislá platforma bez právní subjektivity mimo správní strukturu Nositele ITI. Řídící výbor ITI je pověřen Nositelem ITI k dohledu nad průběhem naplňování Strategie a realizace ITI a rozhoduje o souladu projektů se Strategií ITI.

Řídící výbor ITI využívá činnosti poradních skupin Regionální stálé konference a ITI (dále jen poradní skupiny). 4 tematické poradní skupiny (Přívětivější region, Vzdělanější a zaměstnanější region, Vybavenější region a Podnikavější region) vykonávají svou činnost jak pro Regionální stálou konferenci Moravskoslezského kraje, tak i pro Řídící výbor ITI. Jejich úkolem je především posuzování projektových záměrů ve vztahu ke Strategii ITI.

Primární realizační jednotkou implementační struktury je Manažer ITI, který zajišťuje úkony související s realizací Strategie ITI (organizační jednotka Nositele ITI). Manažer ITI ve spolupráci s potenciálními konečnými příjemci podporuje absorpční kapacitu a aktivně se podílí při tvorbě a přípravě projektových záměrů. V rámci vymezené a definované aglomerace je facilitátorem přípravy a realizace projektů. Manažer ITI dále koordinuje činnosti potřebné k realizaci strategie a investičního nástroje a je kontaktní osobou ITI (komunikace s řídicími orgány, nositeli projektů, veřejností a dalšími orgány).

Statutární město Ostrava v roli Nositele ITI je pověřeno – na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené s řídicím orgánem operačního programu ERDF – k výkonu funkce zprostředkujícího subjektu ITI (dále jen ZS ITI). ZS ITI přijímá integrované projekty a odpovídá za jejich výběr (kvalita, připravenost, soulad se Strategií ITI) a doporučuje projekty k relizaci řídicím orgánům. 

KA.jpg

Aktuality

Tento web využívá k optimalizaci služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v prohlížení stránek s použitím cookies souhlasíte. Více informací zde