Přeskočit na obsah

Proces schvalování strategických projektů (2021-2027)

Rádi bychom Vám proces schvalování co nejvíce usnadnili, proto jsme zpracovali návod, jak dojít
k úspěšnému získání finančních prostředků pro váš projekt.

1. Výzvy na předkládání záměrů na strategický projekt
Nositel Strategie nejprve vyhlašuje výzvy Nositele Strategie Ostravské metropolitní oblasti na předkládání záměrů na strategický projekt. Na předkládání záměrů na strategický projekt vyplňují předkladatelé jednoduchý Formulář záměru na strategický projekt.
Výzvy Nositele SOMO proběhly v průběhu roku 2022. Proces je ukončen.
2. Vyhodnocení záměrů na strategický projekt
Po ukončení výzvy jsou záměry na strategické projekty předloženy poradním skupinám, aby doporučily seznam strategických projektů, který bude nejlépe odpovídat podmínkám daného operačního programu z hlediska podporovaných aktivit, stanovenému harmonogramu proplácení projektů a dosahování cílových hodnot indikátorů a který bude zároveň v souladu s koncepční částí Strategie Ostravské metropolitní oblasti.
Na základě doporučení poradních skupin schválí Řídicí výbor programový rámec, včetně seznamu strategických projektů.
Vyhodnoceny a schváleny projekty ve všech programech 2021-2027:
1) OP Doprava
2) OP Životní prostředí
3) IROP
4) OP TAK
5) OP JAK
3. Schválení programových rámců (operačních) programů
1 programový rámec (PR) = 1 (operační) program
Každý programový rámec obsahuje přehled opatření (aktivit), finanční plán, plán indikátorů a seznam strategických projektů, jimiž bude daný programový rámec naplňován.
Programové rámce (PR) schvaluje Řídicí výbor Strategie a následně zastupitelstvo města Ostravy v roli Nositele Strategie Ostravské metropolitní oblasti.
ŘV SOMO schválil:
1) PR OP Doprava
2) PR OP Život. prostředí
3) PR IROP
4) OP JAK
Zastupitelstvo města Ostravy dosud schválilo:
1) PR OP Doprava
2) PR OP Život. prostředí
3) PR IROP
4) OP JAK
4. Předložení programových rámců pro vyhodnocení a schválení
ze strany řídicích orgánů OP
Jednotlivé programové rámce jsou následně předloženy vyhodnocení a schválení ze strany řídicích orgánů OP. Proces schvalování trvá v řádu týdnů, maximálně 30 pracovních dnů (vydání tzv. Akceptačního dopisu dalších max. 10 pracovních dnů).
Předloženy a schváleny:
1) PR OP Doprava
2) PR IROP
3) PR OP JAK
Dosud nepředložen PR OP Životní prostředí (kvůli nevyhlášení podkladů pro hodnocení PR ze strany řídicího orgánu) a PR OP TAK (z důvodu aktualizace vhodných projektů).
5. Vyhlášení výzev řídicích orgánů na předkládání strategických projektů (ITI)
Řídicí orgány (operačních) programů – v souladu s jejich harmonogramy výzev – začínají postupně vyhlašovat výzvy na předkládání strategických projektů, tyto výzvy jsou v názvu často označovány „ITI“. Nositelé strategických projektů mohou začít připravovat žádost o podporu v souladu s podmínkami těchto výzev.
Dosud vyhlášeny výzvy pro strategické projekty ITI z programových rámců:
OP Doprava (výzvy 08-10)
IROP
OP JAK
– OPŽP – č. 58 a č. 52
6. Proces vydání Vyjádření Řídicího výboru Ostravské metropolitní oblasti o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií
Na základě komunikace nositele strategického projektu (který je součástí schváleného seznamu strategických projektů / PR) a manažera ITI předkládá nositel (aktualizovaný) záměr na strategický projekt. Podle míry odchýlení se od parametrů záměru ze schváleného seznamu strategických projektů / Programového rámce se odvíjí lhůta pro vydání „Vyjádření ŘV Strategie OMO o souladu se Strategií“.
„Vyjádření ŘV SOMO“ je jednou z povinných příloh žádosti o podporu ve výzvách ŘO pro strategické projekty „ITI“. Vyjádření ŘV se vydává v době blízké datu předložení žádosti o podporu do monitorovacího systému (bude mít omezenou platnost – zpravidla do 3 měsíců od jeho vydání musí žadatel podat žádost o podporu).
Se zájemci o vydání Vyjádření ŘV probíhají neformální konzultace.

Následně jsou předkladatelé strategických projektů osobně vyzváni k předložení aktualizovaných záměrů do elektronického systému nositele EvAgend.
Tyto záměry jsou pak projednány na jednání Řídicího výboru SOMO, kde získají „Vyjádření ŘV o souladu záměru s integrovanou strategií“.

Po schválení programových rámců OP ze strany řídicích orgánů OP budou vyvěšeny seznamy strategických projektů, které tvoří součást programových rámců OP. Pouze nositelé takto schválených strategické projekty mohou požádat o „Vyjádření ŘV o souladu se strategií“ a předložit (plnou) žádost o podporu do výzev ŘO na předkládání strategických projektů – „výzev ITI“.

V případě odstoupení strategických projektů z přípravy a realizace nebo v případě vážných nedostatků v přípravě projektů (významné zpoždění přípravy, nedostatečné pokroky projektové připravenosti apod.) může být vyhlášena výzva k aktualizaci seznamu strategických projektů, tj. výzva k předkládání námětů na strategický projekt (viz bod 1 výše), včetně všech procedur pro schválení dotčeného programového rámce (viz body 2-4 výše).