Přeskočit na obsah

Co je ITI?

Integrovaná teritoriální investice (ITI) je nástroj územního rozvoje. Jeho podstatou je pomocí integrovaného přístupu řešit vybrané problémy v území tak, aby byl výsledný efekt realizovaných opatření co největší. Tento nástroj umožňuje zapojení více finančních zdrojů, zejména pak z různých prioritních os jednoho či více operačních programů Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Poslední úrovní integrovaného přístupu je spolupráce aktérů v území, jak při plánování, tak realizaci projektů.

Co je strategie ITI?

Předpokladem pro úspěšnou realizaci ITI je strategie. Její součástí je podrobná analýza, která vymezuje nejvýznamnější problémy a potřeby aglomerace nebo metropolitní oblasti. Cíle strategie ITI jsou konkrétní pro dané území, zároveň však v souladu s cíli a prioritami Evropské Unie. Česká republika vymezuje 7 metropolitních oblastí. Jedná se o území s nejsilnějším potenciálem pro zvýšení ekonomického růstu a kvality života obyvatel. Jádra metropolitních oblastí tvoří největší česká městaPraha, Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc, Ústí nad Labem a Hradec Králové.

Kdo je nositelem ITI?

Nositelem ITI ostravské aglomerace je město Ostrava. Ve spolupráci s ostatními statutárními městy a Moravskoslezským krajem vykonává všechny činnosti týkající se strategie ITI. Nositel strategie ITI vyhlašuje výzvy, komunikuje s žadateli a řídícími orgány a pravidelně hodnotí naplňování strategie.

Z jakých operačních programů lze projekty financovat?

Nástroj ITI umožňuje ve vymezeném území ostravské aglomerace plánovat, koordinovat a realizovat vybrané projekty. Tyto projekty lze financovat z vybraných specifických cílů šesti operačních programů ESIF – Integrovaný regionální operační program (IROP), operační programy Životní prostředí (OP ŽP), Doprava (OP D), Zaměstnanost (OP Z), Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Pro programové období 2014–2020 má ostravská aglomerace díky ITI zarezervované finanční prostředky ve výši 6,5 miliardy korun.

Kdo může žádat o podporu z ITI?

Projekty podporované z ITI musí splňovat několik kritérií. Projekt musí být realizován na území ostravské aglomerace a zároveň být v souladu jak s cíli strategie ITI, tak se specifickými cíli operačních programů pro období 2014–2020. Žadateli se mohou stát statutární města, Moravskoslezský kraj, menší města a obce, podnikatelské subjekty, velké firmy, univerzity, příspěvkové a neziskové organizace a další.

Máte zájem o další informace? Chcete realizovat vlastní projekt? Kontaktujte nás.