Přeskočit na obsah

Co je ITI?

Integrovaná teritoriální investice (ITI) je nástroj územního rozvoje. Jeho podstatou je pomocí integrovaného přístupu řešit vybrané problémy v území tak, aby byl výsledný efekt realizovaných opatření co největší. Tento nástroj umožňuje zapojení více finančních zdrojů, zejména pak z různých prioritních os jednoho či více programů Fondů EU. Další úrovní integrovaného přístupu je spolupráce aktérů v území, jak při plánování, tak realizaci projektů.

Co je strategie ITI?

Předpokladem pro úspěšnou realizaci ITI je strategie. Její součástí je podrobná analýza, která vymezuje nejvýznamnější problémy a potřeby aglomerace nebo metropolitní oblasti. Cíle strategie ITI jsou konkrétní pro dané území, zároveň však v souladu s cíli a prioritami Evropské Unie.

Česká republika vymezuje 13 metropolitních oblastí a aglomerací. Jedná se o území s nejsilnějším potenciálem pro zvýšení ekonomického růstu a kvality života obyvatel. Jádra metropolitních oblastí tvoří největší česká města – Praha, Brno a Ostrava. Jádra aglomerací jsou Plzeň, Olomouc, Ústí nad Labem, Chomutov, Pardubice a Hradec Králové, Karlovy Vary, České Budějovice, Jihlava, Mladá Boleslav, Liberec a Zlín.

Z jakých operačních programů lze projekty financovat?

Nástroj ITI umožňuje ve vymezeném území plánovat, koordinovat a realizovat vybrané projekty. Pro období 2021-2027 lze projekty financovat z vybraných šesti specifických cílů operačních programů Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF):

  • Integrovaný regionální program (IROP)
  • Program Doprava (OP D)
  • Program Životní prostředí (OP ŽP)
  • Program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)
  • Program Jan Amos Komenský (OP JAK)
  • Program Zaměstnanost Plus (OP Z)
Čerpaná alokace finančních prostředků v ostravké metropolitní oblasti za období 2014-2020

Kdo je nositelem ITI ostravské metropolitní oblasti?

Nositelem ITI ostravské metropolitní oblasti je město Ostrava. Ve spolupráci s ostatními statutárními městy vykonává všechny činnosti týkající se strategie ITI. Nositel strategie ITI vyhlašuje výzvy, komunikuje s žadateli a řídicími orgány a pravidelně hodnotí naplňování strategie.

Jak velké je území ITI ostravské metropolitní oblasti?

Metropolitní oblasti a aglomerace jsou tvořeny souvislým územím, zpravidla jádrem a obcemi v zázemí, mezi kterými existují vysoké vzájemné každodenní interakce (např. dojížďka do zaměstnání). Ostravskou metropolitní oblast pro programové období 2021-2027 tvoří 172 obcí. Jejím centrem je statutární město Ostrava. Další statutární města zahrnuta do území ITI jsou Havířov, Karviná, Opava, Třinec a Frýdek-Místek. V území žije celkem 982 tisíc lidí (2018). 

Kolik projektů se za období 2014-2020 zrealizovalo?

Díky nástroji ITI bylo na území ostravské metropolitní oblasti podpořeno celkem 281 projektů v celkovém finančním objemu 5,54 mld. korun. To představuje nejvyšší počet zrealizovaných projektů za všechna ITI v České republice. Na území Ostravy bylo realizováno celkem 93 projektů s plánovanou dotací 2,9 mld. korun.

Počty zrealizovaných projektů za jednotlivá města na území ostravské metropolitní oblasti

Kdo může žádat o podporu z ITI?

Projekty podporované z ITI musí splňovat několik kritérií. Projekt musí být realizován na území Ostravské metropolitní oblasti a zároveň být v souladu jak s cíli strategie ITI, tak se specifickými cíli EU programů pro období 2021–2027. Žadateli se mohou stát města a obce jejich příspěvkové organizace, podnikatelské subjekty, velké firmy, univerzity, neziskové organizace a další.

Zajímá vás víc? Chcete realizovat svůj projekt? Kontaktujte nás.