Přeskočit na obsah

Co je ITI?

Integrovaná teritoriální investice (ITI) je – v kontextu Česka – nástroj územního rozvoje měst a jejich zázemí. Jeho podstatou je pomocí integrovaného přístupu řešit vybrané problémy v území tak, aby byl výsledný efekt realizovaných opatření co největší. Tento nástroj umožňuje zapojení více finančních zdrojů, zejména pak z různých prioritních os jednoho či více programů Fondů EU. Další úrovní integrovaného přístupu je spolupráce aktérů v území – jak při plánování, tak realizaci projektů.

Co je Strategie (ITI) metropolitní oblasti/aglomerace?

Předpokladem pro úspěšnou realizaci ITI je strategie. Její součástí je podrobná analýza, která vymezuje nejvýznamnější problémy a potřeby aglomerace nebo metropolitní oblasti. Cíle strategie ITI jsou konkrétní pro dané území, zároveň však v souladu s cíli a prioritami Evropské unie.

Česká republika vymezuje 13 metropolitních oblastí a aglomerací. Jedná se o území s nejsilnějším potenciálem pro zvýšení ekonomického růstu a kvality života obyvatel. Jádra metropolitních oblastí tvoří největší česká města – Praha, Brno a Ostrava. Jádra aglomerací jsou Plzeň, Olomouc, Ústí nad Labem, Chomutov, Pardubice a Hradec Králové, Karlovy Vary, České Budějovice, Jihlava, Mladá Boleslav, Liberec a Zlín.

Z jakých (operačních) programů lze projekty financovat v programovém období 2021-2027?

Nástroj ITI umožňuje ve vymezeném území plánovat, koordinovat a realizovat vybrané strategické projekty, které jsou součástí Akčního plánu Strategie (tj. součástí konkrétního programového rámce). Pro období 2021-2027 lze strategické projekty financovat z pěti (operačních) programů, které přidělí konkrétní alokaci do pěti programových rámců OP (které jsou součástí Akčního plánu Strategie):

  • Integrovaný regionální program (IROP)
  • Program Doprava (OP D)
  • Program Životní prostředí (OP ŽP)
  • Program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)
  • Program Jan Amos Komenský (OP JAK)

(Program Zaměstnanost Plus (OP Z) realizuje jiný mechanismus implementace nástroje ITI a výběru projektů než ostatní programy.)

Kdo je Nositelem Strategie (ITI) Ostravské metropolitní oblasti?

Nositelem Strategie (ITI) Ostravské metropolitní oblasti je město Ostrava – a to jak pro minulé programové období 2014-2020, tak i pro období 2021-2027. Ve spolupráci s ostatními statutárními městy vykonává všechny činnosti týkající se strategie ITI. Nositel Strategie (ITI) Ostravské metropolitní oblasti provádí výběr záměrů na strategické projekty a je aktivním hráčem při implementaci Strategie – aktivně monitoruje připravenost strategických projektů, komunikuje s žadateli a řídicími orgány a pravidelně hodnotí naplňování Strategie.

Jak velké je území ITI Ostravské metropolitní oblasti v období 2021-2027?

Metropolitní oblasti a aglomerace jsou tvořeny souvislým územím, zpravidla jádrem a obcemi v zázemí, mezi kterými existují vysoké vzájemné každodenní interakce (např. dojížďka do zaměstnání). Ostravskou metropolitní oblast pro programové období 2021-2027 tvoří 172 obcí. Jejím centrem je statutární město Ostrava. Další statutární města zahrnuta do území Ostravské metropolitní oblasti jsou Havířov, Karviná, Opava, Třinec a Frýdek-Místek. V území žije celkem 982 tisíc lidí (2018). 

Kolik projektů se za období 2014-2020 zrealizovalo přes nástroj ITI ostravské aglomerace?

Čerpaná alokace finančních prostředků v Ostravské aglomeraci za období 2014-2020

Díky nástroji ITI bylo na území ostravské aglomerace v programovém období 2014-2020 podpořeno celkem 281 projektů v celkovém finančním objemu 5,54 mld. korun. To představuje nejvyšší počet zrealizovaných projektů za všechna ITI v České republice. Na území města Ostravy bylo realizováno celkem 93 projektů s plánovanou dotací 2,9 mld. korun.

Počty zrealizovaných projektů za jednotlivá města na území ostravské aglomerace v programovém období 2014-2020

Kdo a jak může žádat o podporu z ITI?

V programovém období 2021-2027 jsou podporovány přes nástroj ITI výhradně tzv. strategické projekty, které jsou dlouhodobě konzultovány a následně vybrány na počátku implementace strategie a jsou součástí Strategie (konkrétně její druhé části – Akčního plánu, který se skládá z jednotlivých programových rámců – dle jednotlivých (operačních) programů). Více o procesu schvalování strategických projektů na zjistíte proklikem na příslušnou stránku.

Zajímá vás víc? Chcete realizovat svůj projekt? Kontaktujte nás.