Přeskočit na obsah

Řídící struktura 2014-2020

Řídící výbor ITI

Řídící výbor ITI stojí v čele hierarchie. Jeho hlavním úkolem je dohlížet nad průběhem naplňování strategie. Je ustanoven na základě principu partnerství, to znamená, že jeho členy jsou zástupci veřejné, soukromé i akademické sféry působící v daném území. Řídící výbor ITI projednává projektové záměry a vydává stanovisko o jejich souladu se strategií ITI.

Seznam členů Řídícího výboru a zápisy z jednání naleznete v sekci Dokumenty.

Poradní skupiny ITI

Poradní skupiny ITI vykonávají svou činnost pro Řídící výbor ITI. Jejich hlavním úkolem je příprava a koordinace projektových záměrů a jejich posouzení ve vztahu ke strategii ITI. Každou poradní skupinu vede tematický koordinátor, který disponuje odbornými znalostmi v dané problematice. Skupiny pak doplňují odborníci na jednotlivé oblasti, případně žadatelé.

Pro ITI ostravské aglomerace byly vytvořeny následující poradní skupiny:

 • Podnikavější a inovativnější region
 • Vzdělanější a zaměstnanější region
 • Čistější a zelenější region
 • Zdravější a soudržnější region
 • Propojenější a chytřejší region
 • Atraktivnější a kulturnější region

Manažer ITI

Manažer ITI je koordinátorem celého procesu. Je zodpovědný za každodenní řízení a realizaci strategie ITI a aktivně se podílí na tvorbě a přípravě projektů. Zároveň je také primární kontaktní osobou – komunikuje s řídícími orgány, žadateli a veřejností.

Oddělení manažera ITI ostravské aglomerace je ustanoveno v rámci odboru strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy.

Zprostředkující subjekt ITI

Město Ostrava je nositelem ITI a zároveň působilo v programovém období 2014-2020 jako orgán zajišťující výkon zprostředkujícího subjektu ITI (ZS ITI) pro vybrané operační programy (IROP, OP VVV a OP PIK). ZS ITI byl zřízen na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené s řídícím orgánem daného operačního programu.

ZS ITI zajišťoval tyto úkoly:

 • zajišťuje kontakt se žadateli o podporu a příjemci podpory a poskytuje jim informace vztahující se k realizaci integrované strategie rozvoje území
 • navrhuje soubor kritérií pro výběr projektů, včetně ověřování souladu integrovaných projektů s integrovanou strategií rozvoje území, které předloží ke schválení příslušnému řídicímu orgánu,
 • vypisuje výzvy pro předkládání integrovaných projektů v souladu s řídicí dokumentací,
 • provádí kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí žádostí o podporu integrovaných projektů,
 • provádí věcné hodnocení žádostí o podporu integrovaných projektů, bude-li pro výzvu stanoveno,
 • vyjadřuje se k podstatným změnám v integrovaných projektech.

Oddělení ZS ITI ostravské aglomerace bylo v přenesené působnosti ustanoveno pro programové období 2014-2020 v rámci odboru vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy. K 31. 3. 2022 byly ze strany ZS ITI dohodnoceny všechny podané žádosti o podporu do ITI výzev a od 1. 4. 2022 jsou dobíhající činnosti ZS ITI týkající se těchto vyhodnocených projektů (např. vyjadřování se ke změnám v projektech) realizovány v rámci odboru strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy. Pro programové období 2021-2027 nebude již zprostředkující subjekt ITI ustanoven.