Přeskočit na obsah

Proces schvalování projektů (2014-2020)

  1. Zjistěte, z jakého operačního programu je možné Váš projekt financovat. Pokud se shoduje s některými z uvedených specifických cílů strategie ITI, pak po vyhlášení výzvy Nositele ITI na předkládání projektových záměrů (PZ) vyplňte projektový záměr v monitorovacím systému ITI.
  2. Po vyplnění se Váš PZ odešle do monitorovacího systému Nositele ITI. Všem kontaktním osobám je následně odesláno potvrzení o registraci PZ. Potvrzení s uvedením registračního čísla PZ není prováděno automaticky, je odesíláno z e-mailové adresy nositel.iti@ostrava.cz, proto může být odesláno s několikahodinovým časovým odstupem od samotné registrace.
  3. Vyhodnocení PZ probíhá ve třech stupních: 1. posouzení relevance PZ manažerem ITI, 2. posouzení PZ na Poradní skupině ITI (dále jen PS) a 3. projednání PZ na Řídicím výboru ITI (dále jen ŘV ITI).
  4. Po posouzení PZ manažerem ITI, je PZ předložen členům PS ITI složené z expertů na danou oblast. K jednání PS mohou být přizvání jednotliví žadatelé, kteří členům představí projekt formou prezentace. Výsledek jednání PS ITI bude následně manažerem ITI předložen na nejbližším jednání Řídícího výboru.
  5. ŘV ITI projektový záměr taktéž posoudí a vydá Vyjádření o jeho souladu / nesouladu se strategií ITI. V rámci posouzení hraje klíčovou roli doporučení PS ITI. Vyjádření ŘV ITI Vám bude vydáno manažerem ITI bezodkladně po projednání ŘV ITI.
  6. Celý proces od podání PZ do monitorovacího systému Nositele ITI, provedení posouzení manažerem ITI, přes jednání PS ITI a vydání vyjádření ŘV ITI zpravidla zabere přibližně 3 měsíce.
  7. V mezičase je možné začít připravovat žádost o dotaci v systému ISKP2014+. Systém je otevřen po vyhlášení výzvy Zprostředkujícího subjektu ITI (dále jen ZS ITI), datum otevření systému ISKP2014+ pro založení žádosti o podporu je uvedeno v jeho podmínkách.
  8. Po obdržení Vyjádření ŘV ITI, jako povinné přílohy žádosti o dotaci, můžete provést v systému ISKP2014+ finalizaci žádosti.
  9. V této fázi žádost o dotaci hodnotí ZS ITI, který provádí kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti, případně i věcné hodnocení předloženého projektu. Projekty, které ZS ITI doporučí k financování, jsou následně odeslány systémem k závěrečnému ověření způsobilosti, které provádí Centrum pro regionální rozvoj (dále jen CRR). Součástí jejich hodnocení je provedení analýzy rizik a ex-ante kontrola.
  10. Po kompletním hodnocení ZS ITI a CRR je projekt navržen k financování.