Přeskočit na obsah

FAQ

Je integrovaná strategie ITI totéž, co integrovaný nástroj ITI?

Není. Rozdíl mezi integrovanou strategií ITI a integrovaným nástrojem se dá připodobnit rozdílu mezi Strategií kraje či města a víceletým akčním plánem, který je svázán s konkrétním balíkem investic.

Strategie ITI Ostravsko reprezentuje shodu měst a partnerů v území na společném směru a prioritách, na které bychom měli v příštích letech zaměřit investice z EU fondů, a navrhuje opatření, která k těmto cílům povedou.

Integrovaný nástroj ITI Ostravsko je investiční plán na jednotlivé roky, připravený nositelem ITI (Statutárním městem Ostrava) ve spolupráci s partnery a schválený řídícími orgány operačních programů, a to v předem určených specifických cílech operačních programů. Výčet specifických cílů operačních programů (v minulých obdobích nazývané jako „oblasti podpory“ nebo „opatření“), které lze čerpat z integrovaného nástroje ITI, je uveden v Národním dokumentu k územní dimenzi (NDÚD). Jinými slovy – integrovaný nástroj ITI lze financovat jen z těch zdrojů, které řídící orgány OP označí jako vhodné pro implementaci přes nástroj ITI.

Může integrovaný nástroj ITI financovat něco jiného, než co podporují operační programy v ČR?

Nemůže. Skladba specifických cílů OP a výše jejich alokace do Integrovaného nástroje ITI jsou zcela závislé výsledku vyjednávání s řídícími orgány a podporované aktivity musí být v souladu s podmínkami nastavenými v operačních programech a v příslušných výzvách. Za přípravu a realizaci integrovaného nástroje ITI jsou města odpovědná jen částečně – na Ostravsku bude probíhat podpora přípravy projektů, koordinace partnerů, předvýběr a doporučení projektových záměrů. Harmonogram výzev na předkládání integrovaných projektů, kontrola projektů a jejich finální schvalování projektů je v režii řídících orgánů.

  • to, že je nějaké téma prioritní ve Strategii ITI ostravské metropolitní oblasti, není podmínkou pro to, aby bylo financované výhradně přes integrovaný nástroj ITI
  • pokud nebude váš projektový záměr financovatelný z operačních programů, jistě nebude financovatelný ani přes integrovaný nástroj ITI

Proč mám předkládat svůj projekt do ITI, a ne do individuální výzvy?

Projekty předložené do výzvy pro integrované nástroje, narozdíl od projektů do individuální výzvy, ve výzvě soutěží jen s projekty v rámci ostravské metropolitní oblasti, což významně zvyšuje šanci úspěchu. Všechny předkládané integrované projekty budou podrobně konzultovány s manažery ITI. Individuální regionální konzultace výrazně přispějí k úspěšnosti předložených žádostí. ITI jako integrovaný nástroj umožní realizovat větší projekty složené z více akcí, jejichž realizace by závisela na úspěšnosti všech akcí v rámci různých výzev různých operačních programů.