Přeskočit na obsah

Monitorovací zpráva č. 1 o plnění integrované strategie ostravské aglomerace 2014-2020 za období 4. 11. – 31. 12. 2016

Shrnutí pro veřejnost

Dne 3. 11. 2016 se Strategie ITI dostala do stavu „Žádost o realizaci Integrované strategie
splnila podmínky věcného hodnocení“, což prakticky znamená schválení Strategie ITI ze strany MMR i všech zapojených řídicích orgánů operačních programů.

Všechny ŘO zaslaly Akceptační dopisy, takže Nositeli ITI byly potvrzeny finanční alokace
operačních programů i výše indikátorů, obsažené ve finální verzi Strategie ITI.

Ve sledovaném období byly konzultovány texty výzev nositele – s ŘO IROP, ŘO OP Zaměstnanost a ŘO OP Výzkum, vývoj, vzdělávání.

K 31. 12. 2016 nebyla vyhlášena žádná výzva nositele ITI k předkládání projektových záměrů.
Nicméně v prosinci 2016 byly již Řídicím orgánem OP Zaměstnanost schváleny výzvy nositele ITI č. 1 a 2, které měly být vyhlášeny dne 12. 1. 2017.
Oproti plánovanému Harmonogramu výzev se předpokládá zpoždění ve vyhlašování výzev nositele ITI
z důvodů uvedených výše, a to v případě výzev IROP, OPPIK a OPVVV.

Více na itiostravsko.cz.