Přeskočit na obsah

Monitorovací zpráva č. 10 o plnění integrované strategie ostravské aglomerace 2014-2020 za období 1. 1. – 30. 6. 2021

Shrnutí pro veřejnost

Cílem Strategie ITI ostravské aglomerace je změnit trend odcházení obyvatel z regionu prostřednictvím zvýšení zaměstnanosti a podnikavosti a za pomoci zlepšení kvality prostředí.

Strategie ITI ostravské aglomerace reaguje na identifikované problémy a potřeby a je koncipována na třech klíčových pilířích (PRÁCE, PODNIKÁNÍ, PROSTŘEDÍ) a dále rozpracována do cílů a opatření.

Na naplnění dvanácti z 25 opatření Strategie ITI získala ostravská aglomerace na období 2017-2023 prostředky z pěti operačních programů ve výši 5,81 mld. Kč (Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti).

Řídicí výbor ITI ve sledovaném období 1. 1. – 30. 6. 2021 vydal ke 34 projektovým záměrům ve výši 186,3 mil. Kč (3,2 % alokace Strategie ITI) své kladné stanovisko (Vyjádření ŘV ITI o souladu projektového záměru se Strategií ITI ostravské aglomerace). Byly tak podpořeny projektové záměry na investice na středních a vyšších odborných školách a v zařízeních pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, na podporu sociálního podnikání a na modernizaci terminálu veřejné dopravy. Tyto projektové záměry nyní žadatelé o podporu rozpracují a předloží do jednotlivých operačních programů, kde jsou pro ně rezervovány příslušné prostředky ve speciálních výzvách pro integrované projekty ITI ostravské aglomerace.

Celkem jsou před podpisem smlouvy nebo již v realizaci či ukončeny projekty v objemu 4,9 mld. Kč ESIF (84 % alokace ITI), úspěšně byla ukončena realizace 165 projektů s požadovanou dotací 2 mld. Kč (35 % alokace ITI). Prostředky ve výši 0,5 mld. Kč (8,6 % alokace ITI) byly využity při tvorbě Finančního nástroje Brownfields, který od 1. 5. 2021 otevřel výzvu pro malé a střední firmy.

Více na www.itiostravsko.cz.