Přeskočit na obsah

Monitorovací zpráva č. 11 o plnění integrované strategie ostravské aglomerace 2014-2020 za období 1. 7. – 31. 12. 2021

Shrnutí pro veřejnost

Cílem Strategie ITI ostravské aglomerace je změnit trend odcházení obyvatel z regionu prostřednictvím zvýšení zaměstnanosti a podnikavosti a za pomoci zlepšení kvality prostředí.

Strategie ITI ostravské aglomerace reaguje na identifikované problémy a potřeby a je koncipována na třech klíčových pilířích (PRÁCE, PODNIKÁNÍ, PROSTŘEDÍ) a dále rozpracována do cílů a opatření.

Na naplnění dvanácti z 25 opatření Strategie ITI získala ostravská aglomerace na období 2017-2023 prostředky z pěti operačních programů ve výši 5,81 mld. Kč (Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti), z toho 0,5 mld. Kč na realizaci finančního nástroje.

Řídicí výbor ITI ve sledovaném období 1. 7. – 31. 12. 2021 vydal k 17 projektovým záměrům ve výši 113,538 mil. Kč (2,1 % alokace Strategie ITI) své kladné stanovisko (Vyjádření ŘV ITI o souladu projektového záměru se Strategií ITI ostravské aglomerace). Byly tak podpořeny projektové záměry na investice na středních a vyšších odborných školách, na podporu sociálního podnikání a na kulturní infrastrukturu. Tyto projektové záměry nyní žadatelé o podporu rozpracují a předloží do jednotlivých operačních programů, kde jsou pro ně rezervovány příslušné prostředky ve speciálních výzvách pro integrované projekty ITI ostravské aglomerace.

Celkem byla úspěšně ukončena realizace 177 projektů s požadovanou dotací 2,2 mld. Kč (38 % alokace ITI), 90 projektů má již právní akt nebo je v realizaci (2,7 mld. Kč, 46 %), před podpisem smlouvy jsou 3 projekty (16,5 mil. Kč, 0,3 %), v procesu hodnocení je posledních 11 projektů v objemu 63 mil. Kč (1 %). Celkem je tedy v pozitivních stavech 86 % alokace. Další prostředky ve výši 0,5 mld. Kč (8,6 % celkové alokace ITI) byly využity při tvorbě Finančního nástroje Brownfields, který od 1. 5. 2021 otevřel výzvu pro malé a střední firmy. Předpokládá se tedy využití prostředků v ostravské aglomeraci ve výši necelých 5,5 mld. Kč, tedy 95 % původně plánované alokace. Zbylé prostředky převedly řídicí orgány OP na dofinancování projektů mimo ITI (hlavně na programy COVID – MPO).

Více na www.itiostravsko.cz.