Přeskočit na obsah

Monitorovací zpráva č. 12 o plnění integrované strategie ostravské aglomerace 2014-2020 za období 1. 1. – 30. 6. 2022

Shrnutí pro veřejnost

Cílem Strategie ITI ostravské aglomerace je změnit trend odcházení obyvatel z regionu prostřednictvím zvýšení zaměstnanosti a podnikavosti a za pomoci zlepšení kvality prostředí.

Strategie ITI ostravské aglomerace reaguje na identifikované problémy a potřeby a je koncipována na třech klíčových pilířích (PRÁCE, PODNIKÁNÍ, PROSTŘEDÍ) a dále rozpracována do cílů a opatření.

Na naplnění dvanácti z 25 opatření Strategie ITI získala ostravská aglomerace na období 2017-2023 prostředky z pěti operačních programů ve výši 5,81 mld. Kč (Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti), z toho 0,5 mld. Kč na realizaci finančního nástroje.

Ve sledovaném období 1. 1. – 30. 6. 2022 již neprobíhaly výzvy nositele ITI ani vyhodnocení projektových záměrů Řídicím výborem ITI. Posledních pět projektů bylo vyhodnoceno v rámci výzev řídicích orgánů pro integrované projekty a připravuje se s nimi podpis smlouvy o podporu (58 mil. Kč). Ve sledovaném období byla úspěšně ukončena realizace 17 projektů s dotací 230 mil. Kč (4 % celkové alokace ITI).

Celkem byla úspěšně ukončena realizace 194 projektů s požadovanou dotací 2,46 mld. Kč (42 % alokace ITI), 83 projektů má již právní akt nebo je v realizaci (2,5 mld. Kč, 43 %), před podpisem smlouvy je 5 projektů (58 mil. Kč, 1 %). Celkem je tedy v pozitivních stavech 86 % alokace. Další prostředky ve výši 0,5 mld. Kč (8,6 % celkové alokace ITI) byly využity při tvorbě Finančního nástroje Brownfields, který od 1. 5. 2021 otevřel výzvu pro malé a střední firmy. Předpokládá se tedy využití prostředků v ostravské aglomeraci ve výši necelých 5,5 mld. Kč, tedy 95 % původně plánované alokace. Zbylé prostředky převedly řídicí orgány OP na dofinancování projektů mimo ITI (hlavně na programy COVID – MPO).

Více na www.itiostravsko.cz.