Přeskočit na obsah

Monitorovací zpráva č. 13 o plnění integrované strategie ostravské aglomerace 2014-2020 za období 1. 7. – 31. 12. 2022

Shrnutí pro veřejnost

Cílem Strategie ITI ostravské aglomerace je změnit trend odcházení obyvatel z regionu prostřednictvím zvýšení zaměstnanosti a podnikavosti a za pomoci zlepšení kvality prostředí.

Strategie ITI ostravské aglomerace reaguje na identifikované problémy a potřeby a je koncipována na třech klíčových pilířích (PRÁCE, PODNIKÁNÍ, PROSTŘEDÍ) a dále rozpracována do cílů a opatření.

Na naplnění dvanácti z 25 opatření Strategie ITI získala ostravská aglomerace na období 2017-2023 prostředky z pěti operačních programů ve výši 5,81 mld. Kč (Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti), z toho 0,5 mld. Kč na realizaci finančního nástroje.

Ve sledovaném období 1. 7. – 31. 12. 2022 již neprobíhaly výzvy nositele ITI ani vyhodnocení projektových záměrů Řídicím výborem ITI. Čtyři z pěti posledních projektů, které v předchozím sledovaném období čekaly na podpis smlouvy, získalo dotaci a již zahájily realizaci. Ve sledovaném období byla úspěšně ukončena realizace 20 projektů s dotací 330 mil. Kč (6 % celkové alokace ITI). Naopak 4 projekty (150 mil. Kč dotace EU, 2,6 % celkové alokace  ITI) byly předčasně ukončeny ze strany příjemce a neprokračují v realizaci.

Celkem byla úspěšně ukončena realizace 214 projektů s požadovanou dotací 2,79 mld. Kč (48 % alokace ITI), dalších 63 projektů má již právní akt nebo je v realizaci (2 mld. Kč, 35,6 %), před podpisem smlouvy je 1 projekt (11 mil. Kč, 0,2 %). Celkem je tedy v pozitivních stavech 84 % alokace. Další prostředky ve výši 0,5 mld. Kč (8,6 % celkové alokace ITI) byly využity při tvorbě Finančního nástroje Brownfields, který od 1. 5. 2021 otevřel výzvu pro malé a střední firmy. Předpokládá se tedy využití prostředků v ostravské aglomeraci ve výši necelých 5,3 mld. Kč, tedy 92 % původně plánované alokace. Zbylé prostředky převedly řídicí orgány OP na dofinancování projektů mimo ITI (hlavně na programy COVID – MPO).

Více na www.itiostravsko.cz.