Přeskočit na obsah

Monitorovací zpráva č. 14 o plnění integrované strategie ostravské aglomerace 2014-2020 za období 1. 1. – 30. 6. 2023

Shrnutí pro veřejnost

Cílem Strategie ITI ostravské aglomerace je změnit trend odcházení obyvatel z regionu prostřednictvím zvýšení zaměstnanosti a podnikavosti a za pomoci zlepšení kvality prostředí.

Strategie ITI ostravské aglomerace reaguje na identifikované problémy a potřeby a je koncipována na třech klíčových pilířích (PRÁCE, PODNIKÁNÍ, PROSTŘEDÍ) a dále rozpracována do cílů a opatření.

Na naplnění dvanácti z 25 opatření Strategie ITI získala ostravská aglomerace na období 2017-2023 prostředky z pěti operačních programů ve výši 5,81 mld. Kč (Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti), z toho 0,5 mld. Kč na realizaci finančního nástroje.

Ve sledovaném období 1. 1. – 30. 6. 2023 již neprobíhaly výzvy nositele ITI ani vyhodnocení projektových záměrů Řídicím výborem ITI. Ve sledovaném období byl poslednímu projektu vystaven právní akt – všechny projekty jsou nyní v realizaci nebo již byly ukončeny. V tomto období byla úspěšně ukončena realizace 24 projektů s dotací 914 mil. Kč (tj. 16 % celkové alokace ITI). Naopak dva projekty (2,8 mil. Kč dotace EU, tj. 0,05 % celkové alokace ITI) byly předčasně ukončeny ze strany příjemců a neprokračují v realizaci.

Celkem byla úspěšně ukončena realizace 238 projektů s požadovanou dotací 3,7 mld. Kč (64 % alokace ITI), dalších 38 projektů má již právní akt nebo je v realizaci (1,16 mld. Kč, tj. 20 % alokace). Celkem je tedy v pozitivních stavech 84 % alokace. Další prostředky ve výši 0,5 mld. Kč (8,6 % celkové alokace ITI) byly využity při tvorbě Finančního nástroje Brownfields, který od 1. 5. 2021 otevřel výzvu pro malé a střední firmy. Předpokládá se tedy využití prostředků v ostravské aglomeraci ve výši 5,37 mld. Kč, tedy 92 % původně plánované alokace. Zbylé prostředky převedly řídicí orgány OP na dofinancování projektů mimo ITI (hlavně na programy COVID – MPO).

Více na https://itiostravsko.cz.