Přeskočit na obsah

Monitorovací zpráva č. 2 o plnění integrované strategie ostravské aglomerace 2014-2020 za období 1. 1. – 30. 6. 2017

Shrnutí pro veřejnost

Cílem Strategie ITI ostravské aglomerace je změnit trend odcházení obyvatel z regionu prostřednictvím zvýšení zaměstnanosti a podnikavosti a za pomoci zlepšení kvality prostředí.

Strategie ITI ostravské aglomerace reaguje na identifikované problémy a potřeby a je koncipována na třech klíčových pilířích (PRÁCE, PODNIKÁNÍ, PROSTŘEDÍ) a dále rozpracována do cílů a opatření.

Na naplnění třinácti z 25 opatření Strategie ITI získala ostravská aglomerace na období 2017-2023 prostředky ze šesti operačních programů ve výši 6,255 mld. Kč (Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti).

Řídicí výbor ITI projednal ve sledovaném  období 1. 1. – 30. 6. 2017 celkem 141 projektových záměrů a z nich dal ke 108 projektovým záměrům ve výši 1324,4 mil. Kč (21,2 % alokace Strategie ITI) své kladné stanovisko (Vyjádření ŘV ITI o souladu projektového záměru se Strategií ITI ostravské aglomerace). Byly podpořeny projektové záměry na modernizaci silnic 2. a 3. třídy, pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel veřejné dopravy, vědecké projekty předaplikačního výzkumu, ale i vybavení přírodovědných, technických a jazykových učeben na základních, středních a vyšších odborných školách. Byly také podpořené projektové záměry na zvýšení zaměstnanosti lidí se zdravotním postižením, matek vracejících se zpět do zaměstnání a na zvýšení podnikavosti lidí v aglomeraci. Tyto projektové záměry nyní žadatelé o dotaci rozpracují a předloží do jednotlivých operačních programů, kde jsou pro ně rezervovány příslušné prostředky ve speciálních výzvách pro integrované projekty ITI ostravské aglomerace.

Z důvodů, způsobených na straně řídicích orgánů operačních programů, se posouvá vyhlášení výzev OP Věda, výzkum, vzdělávání (Dlouhodobá mezisektorová spolupráce) a OP Podnikání, inovace, konkurenceschopnost (Technologie) z původního termínu v červnu 2017 o cca 1-2 měsíce.

Více na itiostravsko.cz.