Přeskočit na obsah

Monitorovací zpráva č. 3 o plnění integrované strategie ostravské aglomerace 2014-2020 za období 1. 7. – 31. 12. 2017

Shrnutí pro veřejnost

Cílem Strategie ITI ostravské aglomerace je změnit trend odcházení obyvatel z regionu prostřednictvím zvýšení zaměstnanosti a podnikavosti a za pomoci zlepšení kvality prostředí.

Strategie ITI ostravské aglomerace reaguje na identifikované problémy a potřeby a je koncipována na třech klíčových pilířích (PRÁCE, PODNIKÁNÍ, PROSTŘEDÍ) a dále rozpracována do cílů a opatření.

Na naplnění třinácti z 25 opatření Strategie ITI získala ostravská aglomerace na období 2017-2023 prostředky ze šesti operačních programů ve výši 6,255 mld. Kč (Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti).

Řídicí výbor ITI projednal ve sledovaném  období 1. 7. – 31. 12. 2017 celkem 112 projektových záměrů a z nich dal k 69 projektovým záměrům ve výši 1833 mil. Kč (29 % alokace Strategie ITI) své kladné stanovisko (Vyjádření ŘV ITI o souladu projektového záměru se Strategií ITI ostravské aglomerace). Byly tak podpořeny projektové záměry na modernizaci silnic 2. a 3. třídy, sociální podnikání, vědecké projekty dlouhodobé mezisektorové spolupráce s firmami, ale i modernizace drážní infrastruktury MHD nebo na moderní technologie pro výrobní firmy malé a střední velikosti. Rovněž byly podpořeny systémy pro řízení křižovatek ve městech pro zvýšení plynulosti silničního provozu a snížení emisí. Tyto projektové záměry nyní žadatelé o dotaci rozpracují a předloží do jednotlivých operačních programů, kde jsou pro ně rezervovány příslušné prostředky ve speciálních výzvách pro integrované projekty ITI ostravské aglomerace.

V prosinci 2017 byly vyhlášeny nové výzvy na zvýšení zaměstnatelnosti osob různých cílových skupin (mladí do 25 let, se zdravotním postižením, s kumulací hendikepů) a výzva na modernizaci přestupních terminálů. Na začátek roku 2018 je pak plánováno vyhlášení výzev v OPPIK, konkurenceschopnost (Klastry, Služby infrastruktury, Školicí střediska).

Více na itiostravsko.cz.