Přeskočit na obsah

Monitorovací zpráva č. 4 o plnění integrované strategie ostravské aglomerace 2014-2020 za období 1. 1. – 30. 6. 2018

Shrnutí pro veřejnost

Cílem Strategie ITI ostravské aglomerace je změnit trend odcházení obyvatel z regionu prostřednictvím zvýšení zaměstnanosti a podnikavosti a za pomoci zlepšení kvality prostředí.

Strategie ITI ostravské aglomerace reaguje na identifikované problémy a potřeby a je koncipována na třech klíčových pilířích (PRÁCE, PODNIKÁNÍ, PROSTŘEDÍ) a dále rozpracována do cílů a opatření.

Na naplnění třinácti z 25 opatření Strategie ITI získala ostravská aglomerace na období 2017-2023 prostředky ze šesti operačních programů ve výši 6,255 mld. Kč (Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti).

Řídicí výbor ITI ve sledovaném  období 1. 1. – 30. 6. 2018 vydal k 11 projektovým záměrům ve výši 395 mil. Kč (6 % alokace Strategie ITI) své kladné stanovisko (Vyjádření ŘV ITI o souladu projektového záměru se Strategií ITI ostravské aglomerace). Byly tak podpořeny projektové záměry na modernizaci silnic 2. a 3. třídy, přestupní terminály, výzkumné projekty pro vysoké školy i klastry, ale záměry na zvýšení zaměstnatelnosti lidí se zdravotním postižením nebo na usnadnění vstupu na trh práce pro mladé nebo pro lidi s kumulací hendikepů. Rovněž byly podpořeny moderní technologie a vybudování školicího střediska pro výrobní firmy malé a střední velikosti. Tyto projektové záměry nyní žadatelé o podporu rozpracují a předloží do jednotlivých operačních programů, kde jsou pro ně rezervovány příslušné prostředky ve speciálních výzvách pro integrované projekty ITI ostravské aglomerace.

V průběhu dubna až června 2018 bylo vyhlášeno dalších 7 výzev s alokací 1267 mil. Kč (20 % alokace ITI): č. 21 na služby infrastruktury (OPPIK 1.2), 3 výzvy oblasti infrastruktury školství (IROP 2.4) – č. 22 neformální vzdělávání, č. 24 ZŠ a č. 25 SŠ a VOŠ, dále výzva č. 23 na výstavbu drážní infrastruktury (OPD 1.4) a dvě výzvy na pořízení nízkoemisních vozidel (IROP 1.2) – č. 26 drážní vozidla MHD a č. 27 autobusy.

Více na www.itiostravsko.cz.