Přeskočit na obsah

Monitorovací zpráva č. 6 o plnění integrované strategie ostravské aglomerace 2014-2020 za období 1. 1. – 30. 6. 2019

Shrnutí pro veřejnost

Cílem Strategie ITI ostravské aglomerace je změnit trend odcházení obyvatel z regionu prostřednictvím zvýšení zaměstnanosti a podnikavosti a za pomoci zlepšení kvality prostředí.

Strategie ITI ostravské aglomerace reaguje na identifikované problémy a potřeby a je koncipována na třech klíčových pilířích (PRÁCE, PODNIKÁNÍ, PROSTŘEDÍ) a dále rozpracována do cílů a opatření.

Na naplnění dvanácti z 25 opatření Strategie ITI získala ostravská aglomerace na období 2017-2023 prostředky z pěti operačních programů ve výši 5,81 mld. Kč (Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti).

Řídicí výbor ITI ve sledovaném  období 1. 1. – 30. 6. 2019 vydal k 11 projektovým záměrům ve výši 738 mil. Kč (13 % alokace Strategie ITI) své kladné stanovisko (Vyjádření ŘV ITI o souladu projektového záměru se Strategií ITI ostravské aglomerace). Byly tak podpořeny projektové záměry na pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel veřejné hromadné dopravy (autobusy), na zpřístupnění národních kulturních památek, dále projektové záměry na modernizaci tramvajové a trolejbusové sítě, zařízení na křižovatkách pro plynulý průjezd osobních vozidel a preferenci veřejné dopravy a záchranných složek, ale i záměry na zvýšení zaměstnatelnosti lidí s důrazem na dluhové poradenství. Tyto projektové záměry nyní žadatelé o podporu rozpracují a předloží do jednotlivých operačních programů, kde jsou pro ně rezervovány příslušné prostředky ve speciálních výzvách pro integrované projekty ITI ostravské aglomerace.

Celkem jsou před podpisem smlouvy nebo již v realizaci či ukončeny projekty v objemu 3 mld. Kč ESIF (52 % alokace ITI), příjemcům byla již proplacena necelá miliarda Kč ESIF (17 % alokace ITI).

Více na www.itiostravsko.cz.