Přeskočit na obsah

Monitorovací zpráva č. 7 o plnění integrované strategie ostravské aglomerace 2014-2020 za období 1. 7. – 31. 12. 2019

Shrnutí pro veřejnost

Cílem Strategie ITI ostravské aglomerace je změnit trend odcházení obyvatel z regionu prostřednictvím zvýšení zaměstnanosti a podnikavosti a za pomoci zlepšení kvality prostředí.

Strategie ITI ostravské aglomerace reaguje na identifikované problémy a potřeby a je koncipována na třech klíčových pilířích (PRÁCE, PODNIKÁNÍ, PROSTŘEDÍ) a dále rozpracována do cílů a opatření.

Na naplnění dvanácti z 25 opatření Strategie ITI získala ostravská aglomerace na období 2017-2023 prostředky z pěti operačních programů ve výši 5,81 mld. Kč (Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti).

Řídicí výbor ITI ve sledovaném  období 1. 7. – 31. 12. 2019 vydal k 19 projektovým záměrům ve výši 353,52 mil. Kč (6,1 % alokace Strategie ITI) své kladné stanovisko (Vyjádření ŘV ITI o souladu projektového záměru se Strategií ITI ostravské aglomerace). Byly tak podpořeny projektové záměry na modernizaci přestupních terminálů veřejné dopravy, na vybavení zařízení pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání a na modernizaci a rekonstrukci silnic 2. a 3. třídy. Tyto projektové záměry nyní žadatelé o podporu rozpracují a předloží do jednotlivých operačních programů, kde jsou pro ně rezervovány příslušné prostředky ve speciálních výzvách pro integrované projekty ITI ostravské aglomerace.

Celkem jsou před podpisem smlouvy nebo již v realizaci či ukončeny projekty v objemu 3,6 mld. Kč ESIF (62 % alokace ITI), úspěšně byla ukončena realizace 97 projektů s požadovanou dotací 1,24 mld. Kč (21 % alokace ITI).

Více na www.itiostravsko.cz.