Přeskočit na obsah

Monitorovací zpráva č. 8 o plnění integrované strategie ostravské aglomerace 2014-2020 za období 1. 1. – 30. 6. 2020

Shrnutí pro veřejnost

Cílem Strategie ITI ostravské aglomerace je změnit trend odcházení obyvatel z regionu prostřednictvím zvýšení zaměstnanosti a podnikavosti a za pomoci zlepšení kvality prostředí.

Strategie ITI ostravské aglomerace reaguje na identifikované problémy a potřeby a je koncipována na třech klíčových pilířích (PRÁCE, PODNIKÁNÍ, PROSTŘEDÍ) a dále rozpracována do cílů a opatření.

Na naplnění dvanácti z 25 opatření Strategie ITI získala ostravská aglomerace na období 2017-2023 prostředky z pěti operačních programů ve výši 5,81 mld. Kč (Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti).

Řídicí výbor ITI ve sledovaném období 1. 1. – 30. 6. 2020 vydal k 9 projektovým záměrům ve výši 92,8 mil. Kč (1,6 % alokace Strategie ITI) své kladné stanovisko (Vyjádření ŘV ITI o souladu projektového záměru se Strategií ITI ostravské aglomerace). Byly tak podpořeny projektové záměry průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje („aplikace“) ve vazbě na již probíhající dlouhodobou mezisektorovou spolupráci firem a vědecko-výzkumného sektoru. Dále byly podpořeno pořízení technologií pro zvýšení digitalizace firem a záměry na vybudování školicích středisek pro malé a střední firmy. Tyto projektové záměry nyní žadatelé o podporu rozpracují a předloží do jednotlivých operačních programů, kde jsou pro ně rezervovány příslušné prostředky ve speciálních výzvách pro integrované projekty ITI ostravské aglomerace.

Celkem jsou před podpisem smlouvy nebo již v realizaci či ukončeny projekty v objemu 3,9 mld. Kč ESIF (68 % alokace ITI), úspěšně byla ukončena realizace 110 projektů s požadovanou dotací 1,29 mld. Kč (22 % alokace ITI). Celkem již bylo proplaceno (u ukončených i stále realizovaných projektů) 1,6 mld. Kč (27 % alokace ITI).

Více na www.itiostravsko.cz.